Biogazownia. Odnawialne źródła energii.

Biogazownia

Po wielu latach utożsamiania problematyki energii odnawialnej z energetyką wiatrową i spalaniem biomasy daje się w ostatnich czasach zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania tematyką biogazu i biogazowni.
W ciągu ostatnich lat obserwujemy wyraźny wzrost statusu biogazowni na zachodzie. To, co się dzieje w Niemczech, można określić jako „boom inwestycyjny”. Jak donosi niemiecka organizacja Fachverband Biogas, w 2005 r. biogazowniom przybyło 250 MW zainstalowanej mocy elektrycznej. Ale nie tylko Niemcy inwestują w biogaz. W latach 2004-2005 produkcja biogazu w Unii Europejskiej wzrosła o 16% (łącznie z biogazem pozyskiwanym na składowiskach odpadów i oczyszczalniach ścieków).

W Nepalu zbudowano około 47 tysięcy biogazowni, a w Chinach ok. 6 mln biogazowni wykonanych sposobem gospodarczym i działających w oparciu o podziemne, niezaizolowane komory fermentacyjne. Biogaz jest wykorzystywany do oświetlenia i gotowania. Surowcem do produkcji biogazu jest nawóz zwierzęcy i resztki organiczne z domu. Komory opróżnia się raz w roku. Przefermentowany osad stosowany jest na na polach jako nawóz.

Według danych EC BREC w Polsce pracuje 32 biogazowni komunalnych na osad ściekowy o łącznej mocy 61,5 MW. Koszt produkcji energii w przypadku skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wynosił w 2000 roku 0,32 zł/kWh. Koszt ten okazał się mniejszy niż w przypadku elektrowni wiatrowej lub wodnej budowanej od podstaw. W przypadku zastosowania technologii fermentacji frakcji organicznej odpadów komunalnych koszty powinny być zbliżone do kosztów fermentacji osadów ściekowych, ze względu na spore podobieństwo zastosowanych technologii.

W zależności od rejonu stosowane są różne technologie do fermentacji metanowej odpadów jak i różne są przyczyny budowania biogazowni. W Chinach i Indiach służą one produkcji energii na potrzeby pojedynczych gospodarstw do gotowania i oświetlania. W krajach arabskich biogazownie są wykorzystywane do ograniczenia odorów i produkcji kompostu do uzdatniania gleby. W Europie Zachodniej natomiast główny nacisk położony jest na rozwój biogazowni jako źródeł energii odnawialnej.

www.ces.com.pl Biogazownie. Budowa biogazowni. OZE Kraków. upsces.pl